Polityka Prywatności – RODO

Firma Kaldera – Systemy Grzewcze Spółka Cywilna, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stawia sobie za cel ochronę danych osobowych swoich Klientów i stosuje się do wymagań stawianych przez RODO określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe Klientów, które są osobami fizycznymi gromadzone są wyłącznie do celów prawnie wymaganych przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w celu realizacji potrzeb Klientów i nie są udostępniane osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je w innych celach niż wyżej wymienionych.
Dbając o dane osobowe Klientów, właściciele firmy Kaldera – Systemy Grzewcze Spółka Cywilna, wprowadzili odpowiednie procedury określone w „Instrukcji ochrony danych osobowych”, dostępnej w siedzibie firmy.

Szanowny Kliencie

Realizując obowiązki wynikające z przepisów RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kaldera – Systemy Grzewcze Spółka Cywilna z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Składowej 3, NIP: 8842788607, REGON: 369204159, e-mail:;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży (tworzenia stosownej dokumentacji ofertowej, sprzedażowej, magazynowej) oraz dla celów podatkowych;
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
– udzielona przez Panią/Pana zgoda,
– konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (podatkowego) ciążącego na Administratorze,
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi instalatorskie, serwisowe, transportowe, kurierskie, księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, IT i handlowe;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, tj. do czasu upływu dla Kaldera – Systemy Grzewcze Spółka Cywilna terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do
– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, której dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem lub niemożliwością wykonania umowy;
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

page

Scroll to Top
Scroll to Top